Điều Khoản Sử Dụng Dịch Vụ Từ Công Ty Bảo Vệ Tân Thiên Long

Công Ty Bảo Vệ Tân Thiên Long luôn làm tuân thủ pháp luật, bảo vệ thông tin, tài sản của khách hàng bằng tất cả các cách tốt nhất, khách hàng luôn là ưu tiên hàng đầu.

Điều khoản Sử dụng quy định các điều khoản ràng buộc bạn khi sử dụng các Dịch vụ. Thuật ngữ “Bạn” và/hoặc “Người sử dụng” sau đây được gọi chung để chỉ tới những người sử dụng các Dịch vụ. Vui lòng nghiên cứu kỹ và lưu lại một bản Điều khoản Sử dụng này.

Chúng tôi thực hiện Điều khoản Sử dụng này, Chính sách Quảng cáo và Chính sách bảo mật theo quy định của pháp luật hiện hành và không nội dung nào trong các tài liệu trên cản trở quyền của chúng tôi tuân thủ các quy định hoặc yêu cầu của chính phủ, tòa án, cơ quan thi hành án liên quan đến việc Bạn sử dụng các Dịch vụ hoặc thông tin do chúng tôi nhận được hoặc thu được từ việc sử dụng các Dịch vụ của Bạn.

Thay Đổi Điều Khoản Sử Dụng

Chúng tôi giữ quyền thay đổi và/hoặc sửa đổi mà không cần báo trước bất kỳ điều khoản nào trong Điều khoản Sử dụng này tùy từng thời điểm. Những sự thay đổi và/hoặc sửa đổi như vậy sẽ có hiệu lực ngay khi đăng lên website Tân Thiên Long. Nếu Bạn tiếp tục truy cập Tân Thiên Long hoặc sử dụng các Dịch vụ sau khi các thay đổi và/hoặc sửa đổi được đăng lên, Bạn đã chấp nhận và đồng ý với các thay đổi và/hoặc sửa đổi đó.

Quy Định Sử Dụng Dịch Vụ

Khi sử dụng Dịch vụ của chúng tôi, bên cạnh việc phải ký hợp đồng dịch vụ theo mẫu do chúng tôi ban hành, Bạn còn bị ràng buộc phải chấp thuận và tuân thủ các điều kiện quy định dưới đây :

Thanh toán phí dịch vụ theo thỏa thuận

Khi sử dụng dịch vụ từ Tân Thiên Long, chúng tôi cam kết hoạt động đúng pháp lý và tuân thủ pháp luật. Bên cạnh, người sử dụng dịch vụ cần thanh toán phí dịch vụ theo đúng chi phí và thời gian cam kết.

Tuân thủ quy định của pháp luật

Các tranh chấp xảy ra nếu có do hai bên thỏa thuận giải quyết trên cơ sở hợp tác và thỏa thuận.

Liên Hệ

Nếu Bạn có bất kỳ câu hỏi nào về Điều khoản Sử dụng này, về hoạt động của các Dịch vụ, hoặc sự kết nối của Bạn với chúng tôi, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua email: [email protected]. Tất cả các vấn đề hoặc mâu thuẫn sẽ được giải quyết nhanh chóng và hợp lý.